1. Thông tin giao dịch chính thức: UBND huyện Thạch Hà

Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

email: ubthachha@hatinh.gov.vn

2. Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

Số 1 đường Lê Khôi, Thị trấn Thạch Hà

ĐT: 0912.094.761

email: daiphatthanh.th@hatinh.gov.vn

- Trung tâm Nghề

Tổ 9, Thị trấn Thạch Hà

Điện thoại: 0946.256.456

Email: trungtamnghe.th@hatinh.gov.vn

- Trung tâm YTDP

Giám đốc: Nguyễn Đình Lương

Điện thoại: 0988.834.274

Email: ttyteduphong.th@hatinh.gov.vn

- HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch Hội: Trần Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0948676071

Số 34, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà

Email: chuthapdo.th@hatinh.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHÁC NẰM TRONG KHUÔN VIÊN UBND HUYỆN

Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

- TRUNG TÂM UD KHKT

Giám đốc: Bùi Quốc Sơn

Điện thoại: 0904.757.499

Email: Trungtamchuyengiao.th@hatinh.gov.vn

- BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XDCB

Giám đốc: Trần Đình Nghị

Điện thoại: 0916.944.369

Email:bana.th@hatinh.gov.vn

-HỘI ĐỒNG BTGPMB

Giám đốc: Nguyễn Anh Tùng

Điện thoại:0912.487.179

Email: gpmbthachkhe.th@hatinh.gov.vn