KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA 3 NĂM 2019
10/10/2019 09:18
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày sinh anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng và 63 năm ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, sáng ngày 10/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp các ban xây dựng Đảng và Ban thường vụ Huyện đoàn khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 3 năm 2019.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA 3 NĂM 2019

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 3 năm 2019

Trong thời gian 5 ngày, 90 quần chúng ưu tú sẽ được học tập nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong quá trình học tập, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế, tham gia xây dựng NTM. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá, xếp loại kết quả học tập.

Đồng chí Từ Bá Thảo - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện quán triệt, phổ biến quy chế lớp học.

Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó nhằm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, tạo tiền đề cho đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH và thực hiện thành công công cuộc đổi mới.  

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Trung tâm VH-TT Thạch Hà