Quyết tâm đưa Thạch Hà đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020
15/05/2019 01:04
Thống nhất việc ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về việc lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng huyện Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 – 2020; Xác định rõ hình thái, mục tiêu tổng quát và nhóm nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, trên cơ sở đó soát xét thật kỹ nội dung, công việc cần thực hiện để chạm chuẩn 9 tiêu chí. Đây là những nội dung trọng tâm được bàn thảo tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà sáng 15/5/2019
Quyết tâm đưa Thạch Hà đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020

Các đồng chí Trần Nhật Tân TUV – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Thắng PBT thường trực Huyện ủy – CT HĐND huyện; Trần Việt Hà PBT Huyện ủy – CT UBND huyện chủ trì cuộc làm việc

Dựa vào các quy định của trung ương, tỉnh cũng như việc học tập kinh nghiệm trong xây dựng huyện đạt chuẩn NTM ở một số đơn vị bạn về thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện, tại phiên họp các đồng chí chủ trì chỉ rõ để chạm chuẩn các tiêu chí, các phòng, ban, ngành chuyên môn cấp huyện cần rà soát và có số liệu thật kỹ việc thực hiện các nội dung, công việc, từ đó có tính toán căn cơ trong vấn đề cân đối nguồn lực thực hiện đảm bảo sát thực tiễn, đặc biệt là đối với 3 tiêu chí cần nguồn lực lớn như giao thông, môi trường, văn hóa. 


Ông Lê Minh Sơn – Phó chánh văn phòng điều phối NTM huyện thông qua một số nội dung công việc cần thực hiện đối với 9 tiêu chí để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.


PCT UBND huyện Nguyễn Quốc Hương: Việc đạt chuẩn NTM cấp huyện vào cuối năm 2020 khả thi, tuy nhiên việc thực hiện phụ thuốc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là vấn đề nguồn lực thực hiện, vì vậy chưa nên Ban hành Nghị quyết thay vào đó là ban hành kế hoạch gắn với Chỉ thị của BTV huyện ủy để tập trung thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 -2020

Tại phiên họp ba tiêu chí còn nhiều khối lượng công việc cần tập trung thực hiện để chạm chuẩn là giao thông, môi trường, văn hóa cũng được làm rõ; Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Thạch Hà cũng đã báo cáo một số nội dung, tình hình trong cân đối nguồn lực, vấn đề nợ xây dựng cơ bản, dự kiến  kinh phí để đảm bảo cho 8 xã đạt chuẩn NTM năm 2019 và nguồn lực để hoàn thiện 9 tiêu chí NTM cấp huyện hgiai đoạn 2019 - 2020. 


Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Hà Đồng Xuân Vân: Theo rà soát, tổng hợp của các phòng, ngành trong thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn huyện NTM, phòng Tài chính xem xét, tổng hợp dự kiến tổng mức đầu tư 970 tỷ. Việc huy động nguồn lực xây dựng huyện NTM sẽ thực hiện lồng ghép vào các chương tình dự án, ngân sách tỉnh, trung ương…Từ 2015 đến 2018 nợ xây dựng cơ bản đối với các xã NTM là 96 tỷ; Dự kiến 8 xã đạt chuẩn NTM 2019 cần nguồn lực thực hiện là 86 tỷ.


Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Nguyễn Bá Hà: UBND huyện chuẩn bị khá tốt về dự thảo đề án; Việc thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM diễn ra trong giai đoạn huyện Thạch Hà chuẩn bị cho Đại hội Đảng, thực hiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, vì vậy cần xác định rõ lộ trình, mốc thời gian để đạt chuẩn NTM cấp huyện; Xem xét cụ thể để đưa vào những nội dung nào thực sự cần thiết để chạm chuẩn các tiêu chí….

Cũng tại phiên làm việc các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà đã tham gia góp ý trong hoàn thiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM cũng như bỏ phiếu thông qua việc ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về việc lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng huyện Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 – 2020. 

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà: Rà soát lại các chỉ tiêu trong từng tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, làm lại số liệu cụ thể và làm việc với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh để xây dựng đề án sát thực tiễn.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng: Phấn đấu 2020 đưa huyện nhà đạt chuẩn NTM cấp huyện; Nhận diện rõ những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện; Cân nhắc việc ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2019 – 2020...


Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân chỉ rõ " Xác định xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 – 2020 là nhiệm vụ trong tâm hàng đầu; Các việc khó khăn như nhập xã, Đại hội Đảng có thể hoạt động độc lập, mang tính chất tương đối chứ không phải chi phối hoàn toàn. Thời gian và nguồn lực là hai đáng lo ngại, nhưng nếu quyết tâm chính trị cao thì việc xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020 sẽ thực hiện được. Phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu NTM cấp huyện xong trước tháng 8/2020; Mục tiêu tổng quát là xây dựng hạ tầng đồng bộ, hình thức sản xuất hiệu quả, hướng tới xây dựng đô thị xanh ven đô. Ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng huyện Thạch Hà cơ bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 – 2020. Văn phòng Huyện ủy phối hợp văn phòng điều phối xây dựng Nghị quyết về xây dựng huyện NTM. Văn phòng điều phối hoàn hiện đề án, lược hóa tất các các công việc cần phải làm, tập trung những phần việc của cấp huyện để trình kỳ họp HĐND cuối năm 2019. UBND huyện phải có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu kết thúc vào tháng 6/2020…

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Trung tâm VH-TT Thạch Hà