TỔNG HỢP TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018
15/11/2018 09:58
Gồm định dạng văn bản (word, pdf ..) hoặc file âm thanh (mp3)
TỔNG HỢP TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NĂM  2018

 12. Tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công mức độ 3 11. Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

 http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/bai_tuyen_truyen_BUu_Chinh_cong__ich_-_long_nhac_%281%29.mp3

 10. Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng năm 2018

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/tailieu/Bai-tuyen-truyen-An-ninh-mang-.mp3

9. Tài liệu tuyên truyền tình hình hội nhập quốc tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2018

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/H%C3%80-T%C4%A8NH-TH%C3%80NH-C%C3%94NG-TR%C3%8AN-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-H%E1%BB%98I-NH%E1%BA%ACP-BAN-H%C3%80NH.mp3

8. Tài liệu: Tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/Tuyen_truyen_phong_chong_toi_pham_mua_ban_nguoi.mp3

7. Tài liệu: Tuyên truyền kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất của Danh nhân Nguyễn Công Trứ

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/TT-NGUY%E1%BB%84N-C%C3%94NG-TR%E1%BB%A8.mp3

6.  Tài liệu: Tuyên truyền cải cách hành chính tháng 10

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/Tuyen-truyen-c%E1%BA%A3i-c%C3%A1ch-h%C3%A0nh-ch%C3%ADnh.mp3

5. Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam 21/4

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/Tuyen-truyen-c%E1%BA%A3i-c%C3%A1ch-h%C3%A0nh-ch%C3%ADnh.mp3

4. Tuyên truyền phòng, chống rét

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/CV-TT-phong-ch%C3%B4ng-r%C3%A9t_%281%29.docx

3. Tiếp tục tuyên truyền công tác ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/Cong_van_tuyen_truyen_thuy_san%281%29.docx

2. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

http://ict.hatinh.gov.vn/tang-cuong-tuyen-truyen-cac-bien-phap-dam-bao-trat-tu-atgt-diple-30-4-va-quoc-te-lao-dong-1-5-1523497308.html

1. Tài liệu tuyên truyền tình hình hội nhập quốc tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2018

 http://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/H%C3%80-T%C4%A8NH-TH%C3%80NH-C%C3%94NG-TR%C3%8AN-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-H%E1%BB%98I-NH%E1%BA%ACP-BAN-H%C3%80NH.mp3