(Video Clip) Hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện
30/11/2018 09:26
(Video Clip)
(Video Clip) Hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện

http://hatinhtv.vn/videos/cchc/38/CCHC_CaiCachHanhChinh_281118.mp4