I. UBND huyện:

1. Ông Trần Việt Hà - Chủ tịch UBND huyện, điện thoại 0903.290.929, email: hatv.th@hatinh.gov.vn;

2. Ông Nguyễn Quốc Hương, email: huongnq.th@hatinh.gov.vn;

II. UBND các xã:

Thứ tự

Tên cán bộ

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

1

Nguyễn Sỹ Dần

Chủ tịch UBND

UBND xã Thạch Liên

0985.525.613

2

Trần Sỹ Anh

Chủ tịch UBND

UBND xã Việt Xuyên

0915.954.656

3

Trần Hữu Nghĩa

Chủ tịch UBND

UBND xã Phù Việt

0919.654911

4

Nguyễn Bá Cầm

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Thanh

0982.055.964

5

Đặng Hữu Thắng

Chủ tịch UBND

UBND xã Thạch Tiến

0972.262.540; 0915.968.340

6

Võ Tá Duy

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Ngọc

0916944381

7

Đặng Hữu Diệu

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Sơn

01669.793.917

8

Nguyễn Quốc Quân

Chủ tịch UBND

UBND xã Ngọc Sơn

0914.632.376

9

Hồ Sỹ Phước

Chủ tịch UBND

UBND xã Bắc Sơn

0915.477.956

10

Nguyễn Đình Nghệ

Chủ tịch UBND

UBND xã Thạch Vĩnh

01237.962.565

11

Phạm Văn Hùng

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Lưu

0962.611.199;0914.366.928

12

Trương Quang Anh

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Đài

0917.924.899

13

Nguyễn Trọng Thành

Chủ tịch UBND

UBND Thị trấn

0915.402.739

14

Nguyễn Huy Hà

Chủ tịch UBND

UBND xã Th Xuân

0914.876.776;0988.358.185

15

Nguyễn Sỹ Quý

Chủ tịch UBND

UBND xã Nam Hương

0963.856.839

16

Lê Xuân Ngọc

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Điền

0912.481.970;0988.355.374

17

Nguyễn Đình Kiều

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Hương

0984.263.400

18

Phan Thanh Đa

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Lâm

0168.715.5150

19

Nguyễn Hoành Mai

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Tân

0915.115.236

20

Dương Kim Huy

Chủ tịch UBND

UBND xã Tượng Sơn

01659.844.616

21

Trần Bá Từ

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Thắng

0984.052.418

22

Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Hội

0918.880.768

23

Nguyễn Công Hường

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Trị

0915.633.075

24

Dương Kim Mậu

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Lạc

0984.984.307

25

Dương Văn Thái

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Văn

0916.496.665

26

Dương Đình Tiến

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Khê

0913.078.747

27

Nguyễn Văn Hồng

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Đỉnh

0912.057.715

28

Nguyễn Hải Lý

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Hải

0912.060.525

29

Nguyễn Viết Hải

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Bàn

0973.859.020

30

 

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Long

 

31

Nguyễn Thiện Chung

Chủ tịch UBND

UBND xã Th. Kênh

0914.997.576