1. Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Văn Thắng, điện thoại: 0913.294.619, email:thangthachha@gmail.com

2. PCT HĐND huyện thường trực

Nguyễn Lương Lĩnh, điện thoại: 0916.855.486, email: linhnl.th@hatinh.gov.vn

3. PCT HĐND huyện

Nguyễn Phùng Lưu, điện thoại: 0919.779.772, email: luunp.th@hatinh.gov.vn

4. Chủ tịch UBND huyện

Trần Việt Hà, điện thoại: 0903.290.929, email: hatv.th@hatinh.gov.vn

5. PCT UBND huyện phụ trách Tài nguyên

Ngô Văn Tân, điện thoại: 0915.001.656 email: tannv.th@hatinh.gov.vn

6. PCT UBND huyện phụ trách Văn hóa

Nguyễn Quốc Hương, điện thoại: 0914.328.368, email: huongnq.th@hatinh.gov.vn