Sơ đồ tổ chức bộ máy 

Thông tin giao dịch chính thức: UBND huyện Thạch Hà

Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

email: ubthachha@hatinh.gov.vn

Thông tin giao dịch các đơn vị trực thuộc: