Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuậ
Số kí hiệu 201/BC-UBND
Ngày ban hành 01/11/2018 Ngày hiệu lực 01/11/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp
Đính kèm: Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuậ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Báo cáo tinh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 2. V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi
 3. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (12/BC-TA)
 4. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX 30/BC-BKTXH
 5. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX
 6. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX. 31/BC-TTHĐND
 7. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XIX, 32/BC-KTXH
 8. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (42/BC-MT)
 9. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (45/BC-UBND Thị trấn)
 10. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (51/BC-BPC)
 11. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (52/BC-HDND)
 12. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (53/BC-BPC)
 13. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (54/BC-HDND)
 14. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (55/BC-TTHDND)
 15. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (56/BC-BPC)
 16. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (57/BC-BKTXH)
 17. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (120/BC-TTra)
 18. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (242/BC-UBND)
 19. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (245/BC-UBND)
 20. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (246/BC-UBND)